Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden in een bestand

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Inwerkingtreding d.d. 1 februari 2017

 1. Definities
  1. LEZA EFFICIENCY BV is de opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden
  2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van LEZA EFFICIENCY BV wordt gesloten.
  3. Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen LEZA EFFICIENCY BV en de opdrachtgever.
  4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, opdracht, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen LEZA EFFICIENCY BV en de opdrachtgever.
  5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van de offerte, schriftelijk of mondeling, per email bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van LEZA EFFICIENCY BV.
 1. Toepasselijkheid
  1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met LEZA EFFICIENCY BV.
  2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LEZA EFFICIENCY BV en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.
  3. LEZA EFFICIENCY BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking 1 maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking vermeld zal worden. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, behoudt de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden.
 1. Offertes
  1. Elke offerte is een vrijblijvend aanbod. De uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen. Iedere offerte kan evenwel door LEZA EFFICIENCY BV onverwijld schriftelijk na aanvaarding worden herroepen.
  2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.
  3. Indien de aanvaarding in zijn geheel of op onderliggende punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LEZA EFFICIENCY BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LEZA EFFICIENCY BV schriftelijk anders aangeeft.
  4. Een samengestelde offerte verplicht LEZA EFFICIENCY BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Totstandkoming en uitvoering
  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de door de opdrachtgever volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst voor afname van de betreffende dienst in zijn geheel per post dan wel per email door LEZA EFFICIENCY BV is ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
  2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LEZA EFFICIENCY BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LEZA EFFICIENCY BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LEZA EFFICIENCY BV zijn verstrekt, heeft LEZA EFFICIENCY BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd kan LEZA EFFICIENCY BV de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase op verzoek schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4. LEZA EFFICIENCY BV zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan LEZA EFFICIENCY BV opgedragen taak mag worden verwacht.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. De opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met LEZA EFFICIENCY BV aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEZA EFFICIENCY BV.
  2. De overeenkomst strekt er niet toe op enigerlei wijze het eigendomsrecht van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur te doen overgaan op LEZA EFFICIENCY BV, noch het eigendomsrecht over te doen gaan van door LEZA EFFICIENCY BV aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur.
 1. Tarieven
  1. Alle door LEZA EFFICIENCY BV opgegeven tarieven alsmede overeengekomen tarieven zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. LEZA EFFICIENCY BV is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 1 maand na aankondiging daarvan in.
  3. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de tariefswijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de opdrachtgever geleverde diensten en de reeds overeengekomen contractsperiode is beëindigd.
 1. Betalingsvoorwaarden
  1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Na factuurdatum hanteert opdrachtnemer een termijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  2. Indien de factuur niet is voldaan binnen veertien dagen na ontvangst, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan LEZA EFFICIENCY BV overgaan tot opschorten van de geleverde diensten door buitengebruikstelling van de faciliteiten en/of het starten van een incassoprocedure, waarbij LEZA EFFICIENCY BV niet aansprakelijk is of kan worden gehouden voor hierdoor geleden schade en/of gederfde inkomsten.
  3. De opdrachtgever is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten alsmede de eventuele gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de WIK (wettelijke incasso kosten) over de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
  4. Eveneens krijgt de opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW in rekening gebracht krijgen indien de opdrachtgever in verzuim blijft.
  5. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan LEZA EFFICIENCY BV kenbaar maken.
 1. Reclamering
  1. De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering van een product en/of dienst schriftelijk en aangetekend te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens LEZA EFFICIENCY BV vervalt.
  2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens LEZA EFFICIENCY BV vervalt.
  3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
  4. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 1. Duur en beëindiging
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen.
  2. De duur van de overeenkomst wordt, indien er sprake is van een langdurige contractsperiode, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode.
  3. LEZA EFFICIENCY BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens LEZA EFFICIENCY BV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelde of handelt; daaronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
   De opdrachtgever handelt in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving;
   De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
   De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
   De opdrachtgever facturen niet voldoet;
   De opdrachtgever aanzet (heeft gegeven) tot oproer;
   De opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft opgegeven.
   De opdrachtgever zonder toestemming binnendringt in andere computers via het Internet, het ‘hacken’;
  4. LEZA EFFICIENCY BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever onder curatele is gesteld of in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen en/of bevoegdheden heeft verloren. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding op welke wijze of op welke grond dan ook.
 1. Aansprakelijkheid
  1. LEZA EFFICIENCY BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar LEZA EFFICIENCY BV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. LEZA EFFICIENCY BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met LEZA EFFICIENCY BV of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met LEZA EFFICIENCY BV, tenzij LEZA EFFICIENCY BV grove nalatigheid of boze opzet kan worden verweten.
  2. LEZA EFFICIENCY BV is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan LEZA EFFICIENCY BV toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.
  3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is LEZA EFFICIENCY BV slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, overeenkomstig het factuurbedrag. LEZA EFFICIENCY BV is tevens gerechtigd de tekortkoming te herstellen door het alsnog in gelijke zin nakomen van de tekortkomingen in de nakoming. Iedere aansprakelijkheid van LEZA EFFICIENCY BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in de vorm van vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst of welke vorm dan ook.
  4. De opdrachtgever vrijwaart LEZA EFFICIENCY BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en/of diensten van LEZA EFFICIENCY BV.
  5. LEZA EFFICIENCY BV is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gehouden worden indien er gewerkt wordt met NAW gegevens of ander persoonlijke gegevens als deze niet zorgvuldig worden gebruikt door de betreffende instantie of door opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het kader van het gebruik van deze gegevens van elke aansprakelijkheid.
  6. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. LEZA EFFICIENCY BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. LEZA EFFICIENCY BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  7. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan LEZA EFFICIENCY BV. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die LEZA EFFICIENCY BV als gevolg daarvan lijdt.
 1. Overmacht
  1. In geval van overmacht is LEZA EFFICIENCY BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen en heeft LEZA EFFICIENCY BV het recht de verplichting op te schorten voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Omstandigheden, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, rampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van websites/het Internet.
 1. Opschorting/buitengebruikstelling
  1. LEZA EFFICIENCY BV heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens LEZA EFFICIENCY BV niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. LEZA EFFICIENCY BV zal de opdrachtgever hier van tevoren over inlichten, tenzij zulks in redelijkheid niet van LEZA EFFICIENCY BV kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door LEZA EFFICIENCY BV gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door LEZA EFFICIENCY BV opgegeven kosten van herindienststelling heeft voldaan.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle rechten van (intellectuele) eigendommen van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, broncodes, content, lesmateriaal, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst tussen LEZA EFFICIENCY BV en de opdrachtgever in ruime zin begrepen, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij LEZA EFFICIENCY BV of de leveranciers van LEZA EFFICIENCY BV. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve ook niet tot overdracht van deze rechten/eigendommen.
 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Op de overeenkomst zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen LEZA EFFICIENCY BV en de opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op rechtshandelingen betreffende levering van producten en/of diensten van LEZA EFFICIENCY BV kunnen, indien partijen niet onderling tot een oplossing komen, uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in de plaats waar LEZA EFFICIENCY BV haar vestigingsplaats heeft.